Les étudiants de la 2ème promotion de la CNFTF Angavokely ont effectué une formation pratique de la technique améliorée de carbonisation, en collaboration avec les charbonniers du projet DIABE dans le Fokontany Ambatokely, Commune Rurale d’Ambanitsena.

Anisan’ny taranja hampiofanana ireo mpianatra avy ao amin’ny sekolim-panofanana CNFTF Angavokely ny famokarana arina nohatsaraina.
Nanatanteraka fampiharana ifotony izy ireo niaraka tamin’ireo mpanao saribao ny tetik’asa DIABE teny amin’ny Fokontany Ambatokely, Kaominina Ambanitsena.